Tag Archives: tin giả

Chống tin giả là cuộc chiến toàn dân!

Chống tin giả

Vấn đề tin giả (fake news) trầm trọng hơn theo sự tiến bộ của công nghệ thôn tin và độ tiếp cân của con người. Không còn dừng lại ở phạm vi nhóm, cộng đồng nhỏ mà nó lan rộng như một loại “dịch bệnh” mà tương lai sẽ chở thành đại dịch có khả […]